Thumbnail

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Tämä on Lehmirannan Uutiset -uutiskirjeen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja, joka perustuu EUn tietosuoja-asetukseen (GDPR, astuu voimaan 25.5.2018) ja Henkilötietolain (523/99) 10 §:ään.

 1. REKISTERIN PITÄJÄ
  Eläkeliitto ry, Lehmirannan lomakeskus, 0201099-0, Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato
   
 2. YHTEYSHENKILÖ
  Maria Vakkuri, Lehmirannan lomakeskus, Lehmirannantie 12, 25170 Kotalato
  puh. 040 727 5811

   
 3. REKISTERIN NIMI
  Lehmirannan Uutiset -uutiskirjeen tilaajarekisteri

   
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS
  Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen vastaanottaa uutiskirjeitä Lehmirannan lomakeskuksesta. Henkilötietoja käytetään sähköpostilla tapahtuvaan uutiskirjeen ja asiakastiedotteiden lähettämiseen.

   
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Rekisteröityessä henkilöltä pyydetään etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä tieto, minkälaisista yrityksen palveluista henkilö on kiinnostunut (matkoista itselleen ja perheelleen vaiko ryhmämatkoista). Ainoa pakollinen tieto on sähköpostiosoite, muut tiedot voi täyttää vapaaehtoisesti.

   
 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Tietoja kerätään internetissä Lehmirannan lomakeskuksen verkkosivuilla olevan lomakkeen avulla tai henkilökohtaisissa asiakastilanteissa henkilön omalla suostumuksella.

   
 7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Ne ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä.

   
 8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   
 9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
  SÄHKÖINEN AINEISTO:
  Rekisterin tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämän palveluntarjoajan (Koodiviidakko Oy) palvelimella Suomessa. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Tietoihin pääsee kirjautumaan vain rekisterinpitäjän hallussa olevilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterin ylläpitoon voivat kirjautua myös järjestelmän ylläpitäjän, Koodiviidakon, avainhenkilöt ylläpitosalasanalla. Rekisteriä käsitteleville on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.
  Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
  MANUAALINEN AINEISTO:
  Jos digitaalisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, se säilytetään lukitussa tilassa ja aineiston käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjällä. Kun manuaalisen aineiston tarve on ohi, se tuhotaan.

   
 10. TARKASTUSOIKEUS
  Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Henkilön on osoitettava tarkastusoikeutta koskeva pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sitä vastaavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Lehmirannan lomakeskuksen toimipisteessä. Rekisterinpitäjän ei tarvitse vastaanottaa puhelimitse tai sähköpostilla esitettyjä tarkastuspyyntöjä.


  Rekisterinpitäjällä ei ole, henkilökohtaisenkaan tarkastuspyynnön kohdalla, velvollisuutta vastata siihen välittömästi. Lehmirannan lomakeskus todentaa pyytäjän henkilöllisyyden ja lähettää hänelle kirjallisen vastauksen, ilman aiheetonta viivästystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeutta maksutta korkeintaan kerran vuodessa.
   
 11. OIKEUS VAATIA TIEDON OIKAISUA JA POISTAMISTA
  Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Omat tietonsa voi päivittää tai niiden käytön markkinointitarkoituksiin voi kieltää sähköisesti rekisterinpitäjän nettisivulta sekä uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta löytyvän lomakkeen avulla tai osoittamalla kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Lehmirannan lomakeskuksen ei tarvitse poistaa henkilön tietoaja kokonaan rekisteristään, vaan niiden kohdalle merkitään markkinointikielto. Näin kielto pysyy myös paremmin muistissa, kuin jos henkilön tiedot poistettaisiin rekisteristä kokonaan.

   
 12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

  Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa.
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.